Artikelindeks

Medlemskab:

§3 stk. 1 Enhver forening, gruppe, organisation, partiafdeling, institution, skole, kirke, virksomhed og råd m.m. med bopæl, tilhørsforhold eller engagement i området kan optages som medlemsgruppe.

stk 2 Husstande og enkeltpersoner med bopæl i området kan optages som individuelle medlemmer.

stk 3 Bestyrelsen modtager indmeldelse og orienterer om optagelse på den ordinære generalforsamling.

stk 4 Eventuelle afvisninger af optagelse eller udelukkelse kan indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse. Udelukkelse kan kun forekomme hvis:

1. der er mere end et halvt års kontingentrestance

2. man ikke opfylder kravene i §3, stk 1

§4 I fællesrådet har hver medlemsgruppe 3 stemmer og hvert individuelt medlem 1 stemme.

§5 Et medlem kan udtræde af fællesrådet. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før årets udløb. Ingen hæfter udover det vedtagne kontingent.

§6 Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling i marts måned, hvortil medlemmerne indkaldes skriftligt med dagsorden 3 ugers varsel, Jf. §7,§9 og §10.