Deltagere: Klaus B (KB), Knud W (KW), Erik V (EV), Anders S (AS), Bente B (BB), Kirsten ØN (KØN / referent). Ingen afbud, men Nasir mødte ikke op.

I forbindelse med vedtagelse af Aarhus Kommunes (ÅK) Anlægsprogram for 2023 (pr.23.marts 2023) har Klaus modtaget oversigten ”Orientering om mobilitetsudfordringer og kommende projekter” i vores lokalområde. Dokumentet er sendt fra Jesper Frandsen, ÅK, men ikke dateret. Egentlig er det Anders’ udkast fra et møde med Jesper og Anne Høgh Vinther (22.nov.2022), som er omformet til dette noget tynde referat med en del mangler.

Punkterne blev gennemgået - og vi har aftalt at KW og AS uddyber vores ønsker og respons i et brev, som skal sendes til Jesper. Der opfordres også til direkte kontakt pr. tlf. eller mail til vores ”tildelte projektkonsulent” Thomas Bjerregaard Fredholm, ÅK.

I HF glæder vi os til muligheden for dialog, da vi ønsker mere inddragelse og nærmere uddybning af projekter i vores område.

 

Disse projekter er nævnt, og skal kommenteres som følger:

Tabel 2)

En cykelsti på Runevej er klar til at blive sat i gang (?)

Tabel 3) angiveligt projekter fundet i dialog med HF og Mobilitet & Vejanlæg, både tidligere og tilkommende sager.

  1. Herredsvej, ønsket hastighedsdæmpning og fokus på forhold for bløde trafikanter. Hertil skal findes ressourcer i Teknik & Miljø til projektforslag.
  1. Krydset Ringvejen-Herredsvej, ønske om bedre fremkommelighed, især fra sydsiden. Krydset er besigtiget af Teknik og Miljø, der har ”fundet forholdene acceptable”, så der gøres ikke mere.
  1. Holst vej – Klokkervej – Haslevej, ønsket hastighedsdæmpning. Denne strækning er udpeget til at indgå i et 3-årigt forsøg med nedsat hastighed til 40 km./t.
  1. Runevej – Jernaldervej, ønske om signalreguleret kryds. Dette optages på fremtidigt anlægsprogram mhp. at finde finansiering.

Således afventer HF foreløbig den kommende generalforsamling i pågældende Grundejerforening, hvor disse sager vil blive drøftet – og derefter sendt som en opfordring om handling til HF.

Projekter, som er i gang:

Viborgvejs udbygning til fire spor.

Et stort projekt, der giver trafikale problemer under arbejdet i lang tid – og desuden også vil forhindre beboerne fra flere tilkørselsveje problemer i at komme ud på Viborgvej i den ønskede retning.

HF forudser trafikpropper og kaos, eftersom de fire spor vil ende i to spor ved Ringvejen og ind mod byen. Hvordan vil ÅK afhjælpe det?

HF medvirkede til projekt ”Grønne indfaldsveje i ÅK” for over 20 år siden, hvor vi plantede træer ud af Viborgvej. Denne grønne velkomst er i fare for at forsvinde med udbygningen, og ønskes derfor sikret fremover.

HF havde borgermøde i 2022 om Herredsvej og de trafikale problemer, der udspiller sig. Der blev herefter sendt et fyldigt referat til ÅK med mange punkter og løsningsforslag.

Jesper og Thomas fra ÅK bør opfordres til at nærlæse dette dokument.

Aktuelt har vi ønske om at følgende også bliver håndteret:

  1. Efter den nylige omlægning af Herredsvej nord er det blevet sværere / umuligt for beboerne på højre side (Trillegården, Toftegården) at komme ud fra sidevejene på højre side - og køre sydpå. Dette får skolebørn til at gå, cykle eller køre på løbehjul på fortovet (ulovligt) på den forkerte side ned mod skolen.

Det har medført flere farlige situationer ved overkørslen fra Staghøjvej ud på Herredsvej, hvor disse bløde trafikanter møder bilister, som ikke er opmærksomme på at holde øje til højre.

HF ønsker derfor at etableres en Fuldt-Stop-linje, samt opsættes et stop eller advarselsskilt.

  1. På Viborgvej ned mod krydset skal det ikke være muligt at krydse over til modsatte side foran anden trafik. Der opstår farlige situationer, når bilister fra Bagner eller fra udkørslen ved Campen stikker tværs over vejen for at skifte retning og køre nordpå.

HF ønsker tydelig mærkning med fuldt optrukne streger ned mod krydset, så man undgår dette.

  1. Ligeledes ser vi jævnligt at nogle bilister fejlagtigt tror at nedkørslen af Herredsvej mod krydset er to-sporet, så de kører over i den modsatte kørebane, hvor der jo kommer modkørende trafik. Det giver også farlige situationer.

HF ønsker at midterlinjen tegnes tydeligt op med fuldt optrukne streger ned mod krydset.

  1. Der er store problemer med ulovlige parkeringer på Ryhavevej på spærrefladerne, samt på Ryvej og Klokkerbakken op mod Ryhavevej.

HF ønsker at disse ulovligheder forsøges forhindret, med mere kontrol og P-forbudt skilte.

 

Frank har udsendt forslag om en fælles Facebook side for alle fællesrådene. Han har fået flere positive tilbagemeldinger og tilbud fra ÅK om et møde med en mediekonsulent, der kan hjælpe med at opsætte den rigtige kommunikationsplatform. Han efterlyser samarbejde fra andre fællesråd, mhp. at udarbejde denne platform og etablere en styregruppe.

Vi har drøftet det lidt, men har nok lidt svært ved at se en fælles overordnet orientering til alle 34 fællesråd i ÅK.? KB har foreløbig ikke meldt tilbage, men håber at det måske kan føre til mere medie-PR-hjælp fra ÅK.

EV har tidligere forhørt sig om ÅK kunne hjælpe med at udsende info og kommunikation via deres ressourcer og liste over potentielle medlemmer og virksomheder, men fået blankt afslag med henvisning til GDPR-regler.

Svar og opfølgning blev overdraget til BB og AS, der har kommunikations-opgaver.

Drøftet hvordan vi egt. får info ud fra HF:

Ekstra punkt:  Nyhed om en mulig vej mellem City-kirken og LIDL

 

KB blev orienteret af Jürgen Galomska, Ledende præst i City Kirken via Sofie, Hasle Kirke, at han frygtede at Aarhus Kommune planlagde en vejgennemføring til Viborgvej mellem City Kirken og Lidl

 

KB er, via Sofie fra Hasle Kirke, blevet orienteret om at Jürgen Galomska, ledende præst i City-kirke, frygter at ÅK planlægger en gennemkørsel fra Viborgvej til Bispehaven, skudt ind mellem City-kirken og Lidl, som en del af Helhedsplanen. Præsten har fået invitation til et møde herom, men uvist fra hvem i ÅK - og hvornår?

HF er ikke blevet orienteret om det projekt.!

Vi drøfter derfor hvad fordelen egt. skulle være med en sådan vej?

Det vil give øget trafik-kaos, alt efter indkørsel – eller udkørsel til Viborgvej. Er der overhovedet plads nok? – og der er også store niveau-forskelle i området.

Hvorfor føres den ikke igennem Rymarken i stedet? Tidligere planer om at føre Hasle Centervej igennem, forsvandt efter Bispehavens renovering?

KB melder tilbage at vi gerne vil deltage i et sådant møde.

Noter om trafik:

NÆSTE MØDE 20.6.  = husk at melde afbud til Erik senest d.17.6. morgen.

 

Tilføj kommentar