Referat fra møde i Hasle Fællesråd

18. april 2023, kl. 18 00 i Sognehuset

 

Fremmødte: Klaus Bendixen (KB), Knud Wium Rasmussen (KW), Bente Bergmann (BB), Anders H. Sørensen (AS), Kirsten Østergaard Nielsen (KØ).

Afbud fra Erik Wigsø (EW) i forvejen og d.d. fra Nasir

 1. Velkomst KB, desværre uden vores nye medlem.
 2. Konstituering:

Opgavefordelingen fra 2022 blev gennemgået, så bestyrelsesmedlemmerne havde mulighed for at vælge sine indsatsområder, herunder formand (KB), næstformand (KW), kasserer med ansvar for økonomi (EW).

Nasir spørges næste gang - og derefter udsender KB den endelige liste for 2023.

 1. Fastlæggelse af datoer: maj er der Fællesrådsmøde på Rådhuset (hvem der tilmeldes hertil aftales senere).

Bestyrelsesmøder året ud er fastsat til:

16.maj, 20.juni, 8.august, 5.sept., 3.okt., 14.nov. og 12.dec.(= Julefrokost)

 1. Udtalelse til Eriksen Arkitekter / Luplau – Poulsen: Det er positivt at disse firmaer giver os mulighed for at kommentere, så vi fik drøftet de fremlagte projektforslag og bestemt os for følgende tilbagemelding:
 2. ”Hasle C, udvikling af ny bydel” (som det hedder i den udleverede beskrivelse) er misvisende. Det kan ikke kaldes Hasle C eller opstå som en ny bydel, for området hører ind under det bestående HASLE. At man forestiller sig at ”det nye centrum skal være magnet for de omkringliggende områder” virker noget søgt. Hvis der skal defineres et centrum, bør kirken prioriteres med. Vi mener at det nye byggeri er for højt og anbefaler max. 5 etager for begge ”tårne” på den meget markante placering Viborgvej / Ryhavevej hjørnet. Vi så hellere det nye tilpasset allerede eksisterende byggeri i højde, stil og udtryk. Bygningerne bør også trækkes mere ind på grundene, så man undgår fornemmelsen af en høj mur langs vejene. Der skal tænkes kunde-parkering, evt. pit-stop parkering og kommende infrastruktur med i projektet. Positivt at der er indtegnet et bilfrit område, der leder til en ny torveplads fra alle sider, hvilket kan være inspireret af den strategiske helhedsplan fra ÅK. Der mindes om de gode hensigter i den ny-vedtagne arkitekturguide fra kommunen.
 3. ”42 nye boliger / Klokkerbakken – Hasle” fremstår mere tiltalende med opdelte bygninger, der skråner nedad i terrænet, hvilket vil mindske generne for beboerne i Klokkerparken. Også positivt med P-pladser tegnet ud mod Ryvej, så skyggen fra ejendommene kommer længere væk fra parcelhusene. Hvad højden angår vil vi anbefale at de højeste ikke overstiger højden på Haslehus på hjørnet overfor, således ville 2+3+ 4/max.5 etager være passende. De to parcelhuse er solgt til dette projekt, som vi også håber kunne omfatte tilbud til seniorer og ældre borgere. På nabogrunden ligger forfaldne ungdomsboliger, som ejeren håber at få lov at rive ned. I tilfælde af kommende byggeplaner for dette område, ser vi frem til at blive hørt igen.
 1. Trafikmålinger og reaktion: Bent Fredshavn fra ÅK har fremsendt trafikmålinger for Herredsvej syd i 2022. Ud fra en manuel tælling på en time skønnes det, at der på hverdage kører ca. 1.800 cykler på Herredsvej syd for Ringvejen.

Den foreløbige gennemgang viser at der er stigende trafik, ca. 3-400 biler pr. ”årsdøgn” (som vi har fået at vide er det tal, man skal se på, selvom ”hverdagsdøgn” synes mere relevant). Stigningen er sket siden sidste måling i 2020, hvor Skejby allerede var tæt på udbygget, men der er også kommet flere afd. til nyeste måling i 2022. De to målinger er optalt forskellige steder på Herredsvej (nord for Østrevej og ved udkørslen til Kalendervej), men der ER øget intensitet. Resultatet og udviklingen ønskes drøftet med Aarhus Kommune, så Klaus vil kontakte Jesper & Anne (fra mødet d.23.11.2022) mhp. nyt møde, inkl. nærmere analyse.

Krydset Ringvejen /Herredsvej er et af de farligste i Aarhus (trods nylig re-etablering), så der er stadig flere risikable trafik-fælder at få set på.

AS ønsker at høre om evt. planer vedr. trafik i flere andre dele af vores område.

 • Vi har desværre for nylig mistet vores bestyrelsesmedlem Leif Scherrebeck, som var en kilde til megen viden om det sociale område og Bispehaven. KB, BB og KØ deltog i bisættelsen. Vi enes om at mindeord på hjemmesiden vil være passende (AS/KØ).
 • Hjemmesiden skal opdateres med adresse og ny bestyrelse (AS)
 • KB har fået henvendelse om et ”dødskryds” i Brabrand, men afvist, da det er udenfor vores område.
 • Den nylige omlægning af Silkeborgvej har belastet Viborgvej yderligere som ”nemmere” indfaldsvej, hvilket var forventeligt, men kommunen har IKKE taget højde for øget trafik i vores område.
 • Vi så gerne at næste linjeføring af letbanen blev en af de foreslåede alternativer, da det vil være besværligt at få plads på den smalle Viborgvej. Uanset valg af letbane eller BRT-busser vil det kræve at træerne skal fældes (også ved den Gamle By) og der må eksproprieres flere steder - og det bliver tæt på en del bestående byggeri; men ÅK taler ikke om disse problemer. Der forventes en afgørelse, inden året er omme.
 • KB har fået en forespørgsel fra Trine Thøgersen, som er praktikant i Civilsamfund og Samskabelse, hvor Folkehusene hører under. Hun ønsker af få kontakt til Fællesrådene i ÅK via Fællesrådene, så KØ melder tilbage.

Referent / således forstået af Kirsten Østergaard Nielsen

Tilføj kommentar