Hasle Fællesråd indkalder til Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19 00
I Sognehuset, Hasle Kirke
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Kontingentfastsættelse for 2025
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.
b) valg af op til 3 suppleanter.
7. a) valg af 2 revisorer.
b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 12. marts 2024
Forslag kan sendes som mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontingent for 2024 250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer.

Kontingent betales ved bank overførsel:
Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00

 
Stemmeret på mødet er kun for medlemmer, der har betalt
kontingent.
 

Sidste rettidige betalingsdato er tirsdag den 12. marts 2024
Tilmelding kan ske ved at kontakte kassereren på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.
Revideret regnskab fremlægges på mødet.
Efter mødet vil bestyrelsen være vært for et mindre traktement for medlemmer af Hasle Fællesråd.

Generalforsamlingen:

§7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende obligatoriske punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, herunder
a) valg af bestyrelsesmedlemmer
b) valg af op til 3 suppleanter

7. a) valg af 2 revisorer b) valg af 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

§8 stk 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

stk 2 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Ad hoc udvalg kan kun nedsættes af bestyrelsen. Formand for ad hoc udvalg skal være medlem af bestyrelsen. Interesserede borgere kan deltage i ad hoc udvalg.

§9 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

§10 Dagsorden bilagt beretning, regnskab og budget sendes til medlemmerne.

§11 stk 1 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og kan vælges uden for medlemskredsen.

stk 2 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der stemmes skriftligt såfremt mindst én forlanger dette. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat til posten.

§12 Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen, og er på valg hvert år.

§13 Fællesrådet ledes af en bestyrelse der tilstræbes at være på 7 - 11 medlemmer, dog minimum 5 medlemmer.

stk 1 Hvoraf halvdelen er på valg i lige årstal

stk 2 Hvoraf de der ikke var på valg i de lige årstal er på valg i ulige årstal

stk 3 Hvoraf det tilstræbes at højst 3 medlemmer kan være individuelle, Jf. §3 stk 2.

stk 4 3 suppleanter vælges hvert år i prioriteret rækkefølge, og vil ved bestyrelsesmedlemmers utidige udtræden indtræde i dennes valgcyklus i prioriteret orden

stk 5 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges hvert år, jf §12

§14 Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men ingen stemmeret.

§15 Bestyrelsen repræsenterer fællesrådet udadtil og varetager dets formål gennem regelmæssige møder, der indkaldes af formanden. Et medlem kan med begrundet anledning forlange et emne behandlet af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Særlige emner kan overlades til behandling i særligt udpegede grupper, jf.§8 stk 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager.

§16 Bestyrelsen kan beskæftige sig med alle spørgsmål af fælles interesse og kan optage kontakt til andre organisationer, instanser og enkeltpersoner med henblik på fælles aktiviteter. Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.

Tilføj kommentar