Referat fra Borgermøde i Hasle Sognehus d.4. november 2021

Med deltagelse af Steen Bording Andersen (S), Gert Bjerregaard (V), Sander Jensen (SF) & Ango Winther (C) fik vi gennemført et godt borgermøde om væsentlige forhold af stor betydning for Hasle.

Klaus Bendixen fra Hasle Fællesråds Bestyrelse bød velkommen med et oplæg, der satte fokus på nogle af de aktuelle problemstillinger.

Der er utrolig mange projekter i gang - eller på vej - i vores område, herunder:

 • Herredsvej – Hasle Ringvej / lysregulering i dette farlige kryds skal justeres.
 • Trafikale køer på Herredsvej, Viborgvej og omkring Hasle Torv dagligt, så det er umuligt at komme ud fra sidevejene, især Østrevej.
 • Det forudses at indførsel af letbanen - eller BRT-busser i specielle baner - vil forværre de nuværende problemer. Der skal etableres P-pladser, hvor folk kan stige over på kollektiv trafik, men hvor og hvordan?
 • Ulovligt parkerede biler på Ryhavevej sender cyklister ind på fortovet til fare for de gående. Planlagte butikker i bunden af det nye Haslehus vil forværre problemet.
 • Der rives blokke ned i Bispehaven, men med al nybyggeri i området bliver der endnu flere beboere i Hasle.
 • Det nye Borgerhus i Bispehaven mangler tilhørende P-pladser.
 • Projektforslag om det nuværende Frydenlund Butikstorv er lige udenfor HF’s område, men vi har bedt om uddybning af planen, hvor der tillades små ungdomsboliger med kun 6 P-pladser til 48 lejligheder i henholdsvis Gårdhavehuset og Cykelhuset. Vi forudser kaos på tilstødende Haslevangsvej og Østrevej med generende parkering og mere trafik, eftersom der ikke bliver udkørsel til Viborgvej.
 • På El-con-grunden på Ryhavevej ligger planer om et konferencecenter og et højt hotel (5-10 etager), der vil medføre gener og øget trafik på Rytoften og Ryhavevej.
 • Generelt er der åbnet op for kraftig fortætning, hvor høje blokke nu kan bygges langs Viborgvej, Ryhavevej og Herredsvej, jf. Kommunens ”Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej” fra 2017. Dermed kan det gennemføres uden respekt for det gamle villakvarter, nærmiljø og de bestående huse. Der bliver ikke fokuseret på trafikpropper og generende parkering, som vil øges, alene pga. nybyggeri i området.

Fra salen blev der suppleret med en aktuel sag vedrørende den gamle el-station på Viborgvej (tidligere Gudenå-centralen, en bevaringsværdig bygning), hvor 3 bygherrer allerede har varslet et højt byggeprojekt, der vil omringe bygningen (nr.51). Dette projekt havde ingen af de tilstedeværende politikere hørt om endnu.

Ango Winther tilbød at mødes med beboerne, og slog fast at evt. ”lidt anløbne investorer og bygherrer ikke bare får deres vilje i Byrådet”.

Vi efterlyser et samlet overblik, der overvejer konsekvensen af de mange spredte projekter og deres følgevirkninger. Der mangler bl.a. koordinering af den belastende trafik og parkering, både nu og i fremtiden. Allerede nu står trafikken ofte stille på Herredsvej og Viborgvej til gene for de tilstødende gader og veje.

Politikerne medgav, at der bygges meget tæt og højt i byen i disse år, og de fleste indrømmede at Aarhus Ø var blevet et skræk-eksempel på et kompakt område.

Overordnet set vil Kommunen skåne landbrugsjord og bygge i områder, der allerede har skoler og institutioner, så der er også mange oplandsplaner.

Mange i salen fremhævede at investorer har fået alt for stor magt, mens borgerinddragelse og høringssvar ikke får nok opmærksomhed. De tilstedeværende politikere virkede ret indstillet på at se nærmere på projekter og vilkår i vores område. Kommende fortætning skal gennemføres mere nænsomt. Der var også stemning for at sørge for at borgerne skal høres og inddrages tidligere i processen, ligesom overordnet infrastruktur skal højnes.

Investorer og bygherrer skal ikke bare kunne kaste nye planer ud, før de har været forbi Byrådet. Der skal satses på mere byliv og nærmiljø i Hasle samt evt. nytænkning af torvet.

MEN.., kommunalvalg 2021 står for døren - og det kan få stor virkning på hvem, der bestemmer fremover i Aarhus Byråd og Kommune.

 • Spørgsmål om 80% af Lokalplaner bliver ændret? Nej, dette blev afvist af panelet, det er kun ca. 10%, men Kommuneplaner kan der ændres i...
 • Publikum frarådede at man bare slækkede på byggeprocent og max. etager.
 • Én mente at der p.t. er over 1000 ledige lejligheder i byen, men politikerne påpegede at de må være private, for over 99 % af de almene boliger er udlejet.
 • Der bygges for mange ungdomsboliger, der er så små at de unge flytter efter 2-3 år, dvs. der giver stort flow og mindre ansvar for stedet. Alt for få P-pladser til de billige biler, som unge køber. Færre, der cykler - og de dropper også den kollektive trafik.
 • Salen efterlyste flere seniorboliger, så ældre ikke behøver at flytte væk fra området.

Generelt:

Der var drøftelser om manglende grønne områder og en vis æstetisk karakter. Der blev efterlyst kvalitetskrav og variation til nybyggeri, så det ikke kun bliver grimme kasser.

Fortætning kan være nødvendig, men skal ikke presse naboer og parcelhuse med høje og tætliggende bygninger. Der skal medtænkes grønne områder. Lokalsamfundet skal kunne ånde og have sit særpræg, også efter en by-fortætning. I forbindelse med Kulturby 2017 var der stor bevågenhed med den regionale kultur, men den synes fordampet nu.

Er nedrivning af flere boligblokke ikke bare spild af gode ressourcer, som ikke løser sociale problemer? Politikerne mente at nedrivning kan fortynde et socialt belastet kvarter, og sikre bedre integration, men hvordan – og hvor skal folk flytte hen? Jo, der var mange spørgsmål og færre konkrete svar, men en fin dialog.

De fremmødte borgere og Hasle Fællesråd fik ros med på vejen for ”at udfordre og stille krav” til politiker og Byråd, så vi i samarbejde kan få det bedste ud af de fremtidige tiltag.

Det blev et godt Borgermøde, som forhåbentlig vækker eftertanker. Tak til alle, der deltog.

Referent Kirsten Østergaard Nielsen, Bestyrelsesmedlem i Hasle Fællesråd

Tilføj kommentar