Deltagere: Klaus B, Erik V, Bente B, Knud WR, Anders S. og Kirsten ØN. Ingen afbud.

HF havde fornylig indkaldt til Borgermøde på Gammelgardskolen vedr. trafikforhold omkring Klokkervej og sideveje. Der var stor tilslutning. Trods nogle negative stemning fra nogle og bekymringer i begyndelsen af mødet, så vendte stemningen til mere positivt og konstruktin. Flere kom med ros til initiativet.

 

Referat Borgermøde d. 30.01.2024

Trafiksikkerhed på Klokkervej og tilstødende vejnet

Klaus Bendixen gennemgik problematikken om de trafikale forhold på tværs af Hasle og Åbyhøj.

Anders Sørensen orienterede om de trafikale forhold på Klokkervej, der er meget trafikeret - på trods af placering midt i et boligområde.

En ny udfordring bliver også et nyt idrætscenter ved Gammelgårdsskolen!

Generel stor tilfredshed med Hasle Fællesråds initiativ til indkaldelse af borgermødet.

Der kom mange forslag, heraf nogle brugbare, og ellers megen snak frem og tilbage.

Problemer:

- Gennemkørende trafik!

- Trafikkulturen!

Fremsatte forslag på mødet:

 • Lav ét-sporet vej med cykelsti i siden.
 • Lav dobbelt cykelsti i den ene side af vejen og et fortov i modsatte side.
 • Cykelstier på beggesider
 • Etablere nogle trafik-øer for at nedsætte / hindre gennemkørende trafik.
 • Forbud mod at sætte børn af i bil tæt på skolen.
 • Etablering af såkaldte regnvejrsbassiner på vejene.
 • Midlertidige foranstaltninger for at se effekten og have mulighed for at trække det tilbage igen.
 • Etablere chikaner med indsnævringer for at sinke trafikken.
 • Etablere flere ”fuld-stop” ved sidevejene.
 • Etablere bus sluse ved lukning af Dr. Holst Vej ved Ringvejen.
 • Etablere helleanlæg som trafikdæmpende foranstaltning.
 • Koordiner samarbejde med skolens trafikudvalg.
 • Ingen ligeud kørsel fra Gellerup til Dr. Holstvej

 

Planen er at videregive udvalgte punkter til Jesper Frandsen, Teknik & Miljø ÅK (Klaus sørger for at indhente en mødeaftale). Samtidig vil vi bede om status for kommunens opfølgning fra vores Borgermøde om Herredsvej og omkringliggende veje, herunder disse punkter:

Punkter vil vi drøfte ang. Klokkervej:

 • Gennemkørsel forbudt for tung trafik
 • Cykelstier på begge sider af Klokkervej, Kan være en mindre cykelsti hvor man inddrager det yderste stykker af nuværende fortov og det rødt markeret stykke af vejen. Man kan fjerne helleanlæg.
 • Markant bump på Tingvej helt tæt ved Klokkervej
 • Fuldstop ved alle sideveje til Klokkervej, mere markante overkørsler (Åbyhøjvej, Klokkerbakken, Carit Etlasvej, Klokkerfaldet)
 • Specielt Kamma Rahbecks vej Her kunne man måske lave overkørsel med markant opkørsel
 • Placere busstop overfor hinanden og bump ud for busttop.
 • Udtalte vejdæmpende foranstaltninger på Præstevangsvej. Forslag: Snævre hældeanlæg. Hældeanlæg på alle 4 hjørner af krydsende veje til præstevangsvej.
 • Zig-zag Hældeanlæg inkl 2 x store bump ved tennisbaner med vejindsnæving så kun en bil kan komme igennem.
 • Venstresving forbudt ud på Viborgvej. (Det kunne være en tilretning frem mod der kommer Letbane, så har man vennet sig til det inden da)
 • På Tingvej og Åbyhøjvej, hajtænder i rettning af præstevangsvej i stedet for højre vigepligt. Så cykler kan køre ned ad og biler skal holdetilbage.
 • Når der skal laves regnvands sikring har vi en hel del ønsker til hastigheds og gemmenkørsels dæmpende tiltag.

Status på Herredsvej:

 • Herredsvej Hvad er status på ændring af de trafikale forhold (overveje lukning? / ensretning? / fokus på bløde trafikanter)
 • Staghøjvej / dårlig oversigt. Lav fuldt stop ud mod Herredsvej evt. overkørsel som alternativ.
 • Herredsvej nord / svært for bløde trafikanter at komme over på den anden side, så børn m.fl. cykler i modsat retning ned mod skolen.
 • Herredsvej syd / problemer med kø og forhindret udkørsel fra Østrevej og kaos på torvet.
 • Hastighed ned til 40 km. Høje Hasle, Østrevej, Herredsvej, Klokkerbakken, Ryvej. Gerne hele kvartere, evt. helt ned til 30kmt. Gerne hele byen undtagen større veje.
 • Hastighed ned til 30 km. ved skolen

Status på øvrige:

 • Runevej / Jernaldervej / ønske om signalkryds
 • Jernaldervej / ønske om buslommer
 • Viborgvej / folk kører over i modsatte side fra butikkerne, trods venstresving forbudt.

2) Drøftelse af adgang til HF-websiden og link til FB, hvor der ligger 2 x HF-udgaver? Fundet at Jesper Bomholt er adm., men nu er Anders på og vil tjekke sider og fjerne ikke-relevante opslag.

 

3) GF afholdes d.19.3. Anders har udsendt 1. indkaldelse via hjemmeside d.d. Vi tilbyder et lille traktement, hvor man skal melde sig hos Klaus senest 11.3.

Bente melder afbud.

Indkaldelse, dagsorden og beretning skal ift. vedtægterne være ude med 3 ugers varsel.

Vi enes om annonce i uge 11. Klaus indsender til Din Avis, Aarhus V senest ugen før,

Den færdige annonce som PDF kan bruges på FB og i Eriks korrespondance med medlemmerne.

Indhold på GF:

 • Klaus har oplæg om trafik med Power Point, kort om borgermøderne vedr. Herredsvej og Klokkervej. BRT-busser på Ringvejen først om 4-5 år. ÅK har udsendt et skriftligt oplæg på høringsportal, som man kunne kommentere senest 7.2.24. Vi har ikke meldt ind, der mangler grundlag og fakta.
 • Erik taler om tryghedsnetværket (Kirsten minder om at de mange indbrud i området de sidste måneder nok vil trække folk til et oplæg om at sikre sin bolig og værdier)
 • Erik gennemgår regnskab og budget.
 • Anders laver oplæg om Byplanlægning og strategi. Husk at få omtalt separat kloakering og privatisering af vejene + LINK.

 

Programmet gennemgås og finpudses på næste Best.møde d.5.marts.

Formandens beretning (Klaus) til GF 19.3. skal informere og opdatere / uden diskussion

 

Kirsten (der lige er kommet hjem fra 2 mdr. ferie) / intet nyt fra kultur-miljø..

 

4) Regnskab / årsregnskab blev drøftet sidste gang. Ingen kassebeholdning længere.

Regnskabet revideres af Erik med de to revisorer i slutningen af februar.

Kontingent skal være fornyet før GF for at have stemmeret. Der er 7, som allerede har betalt.

DDB har udsendt regler for grænse for fremtidige betalinger / ikke relevant for os.

 

5) Valgt på GF 2023: Abdid, men han har aldrig vist sig.

På VALG 2024:  Klaus, Erik og Knud, der alle tre genopstiller.

Således hørt og forstået af Kirsten Østergaard Nielsen, aftenens referent.

Tilføj kommentar