Møde mellem Trafik og Miljø og Hasle Fællesråd vedr. trafikale udfordringer i Hasle.

 

Referat møde d.  23.11.22 Jesper og Anne med Hasle Fællesråd Trafik

 

Tilstede: Jesper Frandsen, Anne Høgh Vinther, Klaus Bendixen, Anders H Sørensen, Knud Wium Rasmussen

 

 

Jesper starter ud:

 

Der er en pulje sat af til anlægsprojekter i området der er penge til.

 

Tidl. er der lavet store møder mellem en samling af fællesråd og kommunen, disse var ikke konstruktive. Derfor er man nu gået over til mindre møder med hvert fællesråd for at høre lokale forslag til hvad man i kommunen skal prioritere.

 

Klaus B gennemgår de trafikale udfordringer ved Herredsvej syd og nord ud fra powerpoint.

Her fremhæves enkelte dele, resten kan ses i referat fra Borgermøde d. 27.10.

Svær passage for biler fra Herredsvej syd ud i krydset. Cykler svært ved at komme frem i myldretiden og der køres tæt på cyklister. Meget ubehagelig skolevej hvor forældre kører deres børn da det er usikkert at cykle. Problem ved Staghøjvej hvor børn kommer fra højre i høj fart, bilister kører hurtigt frem.

På nordsiden svært at komme over Herredsvej fra Trillegarden både for børn på cykel/løbehjul og for bilister.

 

Højresvingsbane Holmstruphøjvej diskuteres. Sådan to baner ved siden af hindanen vil spærre for udsyn.  Vejen hænger sammen med Viborgvej-projektet som allerede er under udformning og er derfor ikke med i rammerne for dagens møde.

 

Jesper:

Forklarer at der findes forskellige projekt kasser som kommunens folk kan budgettere ud fra herunder anlæg, sikre skolevej, cykelstier.

 

Gennemgår trafikale fakta. (Eftersendes til HF).  

 

Vi diskuterer hvilke ønsker Hasle Fællesråd har til projekter i området. Der er 4-5 projekter som kan prioriteres, Hasle Fællesråd nævner (i prioriteret rækkefølge). Vi har endnu ikke lagt os fast på et evt. 5. ønske og beder om mulighed for at vende dette.

Listen er desuden vejledende og ikke ensbetydende med at tiltagegennemføres.

 

1.      Herredsvej syd ringvejen/torv (hovedhensyn til blødetrafikanter)

2.      Herredsvej/ringvej kryds

3.      Klokkervej/Haslevej (med hensyn Præstevangsvej + øvrige småveje)

4.      Jernaldervej/runevej lysregulering

 

 

 

Der blev fra Fællesrådet spurgt til, om det kunne være en mulighed at ensrette Herredsvej, mellem Hasle Torv og Ringvejen, i én retning og Haslegårdsvej, mellem Ringvejen og Viborgvej i den modsatte retning. Det ville give mindre trafik og plads til bløde trafikanter. Teknik og Miljø vil gerne se på idéen.

 

Under gennemgang af ønsker fremlægges nedenstående prioriteringsliste fra HF formøde d.22.11. men denne meget specifik og ikke sikket ønskerne kan gennemføres.

 

 

Jesper gennemgår øvrige ønsker fra borgere i Hasle:

-          Der er en del ønsker om bump forskellige stedet i området.

-          Overgange flere steder på/under Jernaldervej

-          Hindring af gennemkørels af stikvej ved ringvejen mellem Herredsvej og Haslegaardsvej

-          M.m.

 

Cykelstier på nordlige del af Runevej er tæt på at blive realiseret.

 

Fællesrådet vil meget gerne høre når kommunen er kommet nærmere nogle konkrete forslag, så vi kan drøfte det i fællesrådet. Det er tidligere oplevet at ønsker har ændret sig i løbet af planlægningsfasen.

  

Anders HS fra Hasle Fællesråd har et ønske om at lave et borgermøde om Klokkervej/Haslevej. Det er aftalt, at der etableres dialog mellem fællesrådet og Teknik og Miljø, når der foreligger noget mere konkret.  

 

 

 

Prioritering af tiltag efter Borgemøde i Hasle og formøde i Hasle Fællesråd d. 22.11.22:

 

Herredsvej syd:

(mindre tiltag)

-Cykel banemarkering

-Fuldstop ved Staghøjvej/Herredsvej. 

-Ændring af lyskryds ved Herredsvej syd/ringvejen (syd mod nord). Rødt for cyklister lidt før biler får rødt.

-Fjernelse af pæle i kanten af bump. De er meget i vejen for cykler når der er bilkø. 

- Venstresvingspil i Hasletorv så man nemmere kan komme op ad Viborvej fra Ryhavevej.  (kan være dette skal gemmes til man laver enten letbane eller BRT i det kryds.

 

Næst (lidt større indgræb):

-Ensretning syd mod nord eller omvendt. (Vi har svært ved at finde ud hvilken vej. Hensyn til blødetrafikanter)  

-Højre svingsbane m. pil (til både cyklister og bilister) ligeud bane til cykler, m pil.

-Cykelstier markeret med afrundet forhøjning på begge sider. Evt. rigtige cykelstier.

-Fortov ved Staghøjvej/Herredsvej.

 

Sidst:

(Lukning af Herredsvej syd/ringvejen evt. i forbindelse med BRT/letbane langs ringvejen.)

 Dette punkt er der meget varierende meninger om, derfor sat i parrentes.

 

Herredsvej Nord:

- ved stien fra Trillegården under Herredsvej Nord (lige nord for fjældevænget) kan adgangen gøres bedre. Evt. Så man kan cykle direkte ned under, uden at skulle slæbe cykel/løbehjul ned af trappen.

 

- Støjværn hele vejen ned langs Herredsvej Nord.

 

-bedre mulighed for at komme til venstre på Herredsvej fra Trillegarden. (ingen konkrete forslag.)

 

Tilføj kommentar